วิทยากร

ดร.สิปปสินี บาเรย์

ITEC, CIBTAC, and International Aestheticiennes, UK.. Qualified.

   เนื้อหา

  1. ความหมายของ กายวิภาคศาตร์ และ สรีระวิทยา

  2. ความจำเป็นของ กายวิภาคศาตร์ และ สรีระวิทยา ต่อวิชาชีพการนวด

  3. ระบบต่างๆในร่างกายทั้ง 10 ระบบ

  4. การนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้

  5. การนวดในแบบต่างๆ ที่ใช้สำหรับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายในแต่ละระบบ

ค่าลงทะเบียน: 6,500 บาท

ระยะเวลาเรียน: 3 วัน 14-15-16 มีนาคม 2563

เวลา 09.30 - 17.00 น.

สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มีอาหารกลางวัน และเบรค

(ไม่รวมที่พัก แต่สามารถแนะนำที่พักให้ได้)

หลักสูตรเหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการสปาและร้านนวด

ผู้เป็นนักส่งเสริมสุขภาพ พนักงานนวด และผู้ที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดที่ 083-2353172

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2020
09.00
09.30
10.30
10.45
12.00

13.00

14.30

14.45

ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยา
พักเบรค
เซลล์, ระบบประสาท
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระบบโครงร่าง, ระบบกล้ามเนื้อ
พักเบรค
ระบบไหลเวียน (เลือด, น้ำเหลือง)
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020
09.00
10.30
10.45
12.00

13.00

14.30

14.45

ระบบหายใจ, ระบบย่อยอาหาร
พักเบรค
ระบบสืบพันธุ์, ระบบปัสสาวะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ระบบต่อมไร้ท่อ, อวัยวะรับความรู้สึก
พักเบรค
การนำเอาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ไปใช้ในการนวด
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020
09.00
10.30
10.45
12.00

13.00

14.30

14.45

ฝึกภาคปฏิบัติ
พักเบรค
ฝึกภาคปฏิบัติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกภาคปฏิบัติ
พักเบรค
รับใบประกาศนียบัตร, ถ่ายภาพที่ระลึก

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon